Voľné pracovné miesta/výberové konania - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Voľné pracovné miesta
výberové konania

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto: predpokladaný nástup od: ihneď (február 2019)
Kategória: učiteľ; podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej   školy)
Kariérový stupeň: začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec
Názov a adresa zamestnávateľa: Súkromná športová materská škola, s.r.o., Podnikateľská 2, Košice 040 17
Kontakt:  riaditel@ssms.sk  +421 907 759 254
Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie v štúdijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo 1. stupeň vysokoškolského vzdelania v programe predškolská a elementárna pedagogika alebo 2. stupeň VŠ vzdelania - Predškolská pedagogika

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelávaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou v zalepenej obálke na riaditeľstvo materskej školy alebo mailom:  riaditel@ssms.sk
Platové náležitosti – podľa platovej triedy: 4. platová trieda (612,5 EUR) až 9. platová trieda (1038,50 EUR), ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 v závislosti od uchádzača.

V Košiciach, 22.1.2019
Súkromná športová materská škola, s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice – Barca v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

riaditeľ Súkromnej materskej školy Alejová 2, Košice
Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (úplné odborné stredoškolské vzdelanie, 1. st. vysoko školského vzdelania v odbore predškolská pedagogika, 2. st. vysokoškolského vzdelania v programe Predškolská pedagogika)
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe
 • prvá atestácia alebo jej náhrada
Ďalšie požiadavky:
 • bezúhonnosť, manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť, znalosť práce s PC
Požadované doklady:
 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

predpokladaný nástup od: ihneď  
Platové náležitosti - podľa platovej triedy: 8.platová trieda (927,50 EUR) až 9.platová trieda (1038,50 EUR), ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 v závislosti od uchádzača.  
Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) na adresu: Súkromná športová materská škola, s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice – Barca s označením na obálke: „Výberové konanie". NEOTVÁRAŤ!
Kontakt:  riaditel@ssms.sk,  +421 907 759 254  

V Košiciach, 22.1.2019  
Zaslaním žiadosti súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste, príp. v iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce pre spoločnosť Súkromná športová materská škola, s r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.
Návrat na obsah