O pohybe - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
O POHYBE
PLÁVANIE, GYMNASTIKA, BALET, FUTBAL, FLORBAL, LYŽOVANIE, KORČUĽOVANIE

„Dieťa predškolského veku je plné energie, ktorú musí niekde zužitkovať. Najčastejšie sa to deje prostredníctvom telesných cvičení, ale aj v spontánnej pohybovej aktivite. Telesné cvičenia sa v materskej škole uskutočňujú vo formách denných činností, ako napr. Zdravotné cvičenia, Vzdelávacia aktivita, Pobyt vonku.“
„Je dôležité poukázať na to, že rozvojom pohybovej gramotnosti detí predškolského veku sa vytvárajú základné kvalitatívne zmeny ich motoriky, ktorá je primárnym indikátorom zrenia a hodnotenia úrovne celkového vývinu. Začína sa tvoriť základný lokomočný fond dieťaťa prostredníctvom reproduktívneho učenia založeného na napodobňovaní vzorov a schopnosti osvojovať si množstvo pohybových zručností. Z uvedeného vyplýva, že realizáciu pohybových činností v materskej škole je podmienená erudovanosťou a zaangažovanosťou učiteliek, ich osobnou aktívnosťou a pozitívnym vzťahom k pohybu, pohybovým aktivitám. Kvalita ich odborných a hlavne praktických kompetencií, sýtených osobnou pohybovou skúsenosťou, je jednoznačne pozitívnym bonusovým determinantom pri formovaní a rozvoji plnohodnotnej pohybovej gramotnosti predškolákov.“
Pohybové aktivity ako zdravotné cvičenia a pobyt vonku v našej materskej škole dopĺňame o deťmi obľúbené plávanie, gymnastiku, balet, futbal, florbal, basketbal, atletiku a sezónne športy ako lyžovanie a korčuľovanie, a tieto všetky s dôrazom na pravidelnosť a kvalitu.

Zdroj:
Miňová, M., 2017. Pohybový program pre deti materských škôl. Prešov: Rokus.
Boržíková, I., 2015. Determinanty rozvoja pohybovej gramotnosti detí v predškolskom veku. In: Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja v materských školách. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.
Návrat na obsah