Náš kolektív - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
NÁŠ KOLEKTÍV
ĽUDSKOSŤ, ODBORNOSŤ, ÚSTRETOVOSŤ

Kolektív našej materskej školy je zložený z učiteľov, lektorov a trénerov, doplnený o externých odborníkov spolupracujúcich na kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese pre naše deti.
 
Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA - konateľ - zriaďovateľ
Ing. Henrieta Altmanová - konateľ - zriaďovateľ
Mgr. Lenka Vargová - riaditeľka škôlky, učiteľka v žltej triede
Študovala na vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práci v odbore sociálna práca. Súčasne ukončila aj štúdium na súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach v odbore vychovávateľstvo a učiteľstvo pre materské školy. Má ukončené doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie odborných predmetov. V máji 2019 úspešne vykonala 1.atestáciu. Absolvovala Montessori kurzy zamerané na praktický život, matematika, aritmetika, materinský jazyk. Pedagogickú prax absolvovala v materskej škole. Je absolventkou osvedčení aktualizačných vzdelávaní :Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní, Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosť detí predškolského a mladšieho školského veku, Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy, Autokorektívne karty a ich využitie v didaktike materskej školy, Dieťa a hudba.. Pohyb a hra. V minulosti pôsobila ako dobrovoľník v detskom klube so zdravotne postihnutými deťmi a mládeže. Výtvarnú výchovu učila 1 rok na ZUŠ a teraz rozvíja kreativitu s našimi škôlkarmi vo výtvarnom ateliéri pri maľovaní a kreslení.
Bc. Františka Bobková - triedna učiteľka žltá trieda
Po ukončení strednej pedagogickej školy v Levoči absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Bc.) v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Počas týchto štúdií absolvovala súvislú pedagogickú prax v materskej škole. Je absolventkou lyžiarskeho kurzu, plaveckého a turistického kurzu a tanečného kurzu. V bakalárskej práci aj u nás v materskej škole sa orientuje na využívanie digitálnych a informačno-komunikačných technológii v materskoškolskom prostredí.  
Bc. Alexandra Krnáčová - učiteľka žltá trieda
Po ukončení SOŠ Bukovecká absolvovala bakalárske štúdium na Pedagogickej fakulte v Prešove v odbore predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie. Ovláda hru na flautu a klavír. Pôsobila ako trénerka pre deti v oblasti gymnastiky. Aktívne sa venuje spevu.
Mgr. Lenka Mošaťová - triedna učiteľka zelená trieda
Študovala na Katolíckej Univerzite v Ružomberku, odbor Sociálna práca. Po vysokoškolskom štúdiu pokračovala v štúdiu na súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach v odbore vychovávateľstvo a učiteľstvo pre materské školy. Svoju pedagogickú prax absolvovala na praktickej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde okrem školských aktivít, viedla kreatívnu dielňu zameranú na výrobky z dreva. Má za sebou 5 kurzov Montessori a kreatívny kurz zameraný na tvorenie s využiteľnosťou prírodných materiálov. V našej škôlke sa venuje tvorivej dielni.
Mgr. Dominika Slováčková - učiteľka zelená trieda
Po absolvovaní štátneho konzervatória v Košiciach (spev, klavír, literárno-dramatický odbor) sa rozhodla prehĺbiť svoje poznanie štúdiom na Prešovskej univerzite v Prešove (Mgr.), kde sa 4 roky venovala práci s deťmi na Prešovskej detskej univerzite. Má šesť ročnú prax v oblasti výchovy a vzdelávania detí v materských školách, základnej umeleckej škole aj centre voľného času. Absolvovala vzdelávania Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov? Žiadny problém!; Zdravotné cvičenia detí predškolského veku – projekt „Zdravý chrbátik“; Koučing a jeho využitie v práci s deťmi a mládežou; kurz Riešenie konfliktov a 7 Montessori kurzov a niekoľko vzdelávaní pre učiteľky materských škôl. V našej materskej škole sa venuje hudobnej výchove.
Patrícia Franková - triedna učiteľka červená trieda
Ukončila štúdium učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva na strednej pedagogickej škole v Košiciach, počas ktorého svoje teoretické poznatky aplikovala a overovala na odborných praxiach v materskej škole. V rámci Montessori vzdelávania absolvovala modul Aktivity každodenného života a zmyslová výchova. V našej materskej škole sa venuje aj pečeniu a vareniu s detičkami.  Absolvovala kontinuálne vzdelávanie pre učiteľky materských škôl zamerané na využívanie autokorektívnych pomôcok.
Ing. Ľubomíra Štefániová - učiteľka červená trieda
V našej materskej škole je mentorkou environmentálnej výchovy. Vyštudovala strednú pedagogickú školu a Technickú univerzitu v Košiciach (Ing.). Svoje technické cítenie pretavuje aj do svojej pedagogickej praxe. S našimi deťmi sa venuje pokusom a experimentom, základom chémie a fyziky. Absolvovala o. i. vzdelávania Minimalizmus v živote a škole, zameraného na separovanie odpadu, ďalej plavecký kurz a Montessori kurzy – zmyslová výchova a aktivity každodenného života, vzdelávanie Autokorektívne karty v MŠ. V minulosti praxovala aj v detskom klube zdravotne postihnutých detí a mládeže.
Monika Rohrerová - triedna učiteľka modrá trieda, zástupkyňa riaditeľky
Vyštudovala strednú pedagogickú školu v Košiciach zameranú na učiteľstvo pre materské školy. Má pedagogickú prax, počas ktorej sa venovala aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Svoje výchovne skúsenosti aplikovala aj pri starostlivosti o deti v zahraničí. Je absolventkou plaveckého kurzu, tvorivých dielní Z rozprávky do rozprávky, kontinuálnych vzdelávaní pre učiteľky predprimárneho vzdelávania Dieťa a hudba...Pohyb a hra; Autokorektívne karty a ich využitie v didaktike materskej školy, súčasne je absolventkou dvoch modulov kurzov Montessori – zmyslová výchova a aktivity každodenného života, ktoré aktívne využíva v práci s našimi detičkami.
Mgr. Lenka Švábová - učiteľka modrá trieda
Po ukončení Obchodnej akadémie v Humennom absolvovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce v Michalovciach. Vyštudovala Prešovskú univerzitu v Prešove, odbor animácia voľnočasových aktivít. Absolvovala Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu v Humennom v odbore učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. Má pedagogickú prax učiteľky v materskej škole a animátorky voľného času.
lektorka anglického jazyka Katie
Je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove. Držiteľka certifikátu Teaching English to Speakers of other languages. Absolvovala Absolvovaný training na unikátnu výučbovú metódu EFFECTO, Cambridge Oral Speaking Examiner, množstvo tréningov  v zahraničí  (Čína, Egypt) v oblasti výučby anglického jazyka  jednotlivcov, skupín, detí predškolského veku aj školákov, poskytuje metodickú podporu lektorom, pravidelné obzervácie spojené so spätnou väzbou, vedenie metodických seminárov a webinárov, jazykové audity,ukážkové hodiny, tvorbu metodických materiálov. V našej materskej škole vyučuje anglický jazyk formou hry, piesne a básne a čínsky jazyk.
Externý personál:
Anton Smolík - koordinátor športu
Patrik Topoľančin - tréner gymnastiky
Zuzana Mimovičová - koordinátor plávania
Mgr. Milan Lalkovič - tréner futbalu
Ľubica Rita Egryová - lektorka zimného korčuľovania
Michal Jokl - (JAKA SPORT) koordinátor lyžovania
MUDr. Miloslav Klíma - antropologické meranie detí
Mgr. Iveta Dávidova - logopedička
MUDr. Terézia Rosenbergerová - pedopsychiater
PhDr. Martina Trebuňáková - psychologička
MUDr. Gabriela Čisláková - stomatológ
MUDr. Ján Sekáč - ortopéd
Návrat na obsah