Náš kolektív - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
NÁŠ KOLEKTÍV
ĽUDSKOSŤ, ODBORNOSŤ, ÚSTRETOVOSŤ

Kolektív našej materskej školy je zložený z učiteľov, lektorov a trénerov, doplnený o externých odborníkov spolupracujúcich na kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese pre naše deti.
 
Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA - konateľ - zriaďovateľ
Ing. Henrieta Altmanová - konateľ - zriaďovateľ
p. uč. Monika Rohrerová - (učiteľka modrej triedy)
Vyštudovala strednú pedagogickú školu v Košiciach zameranú na učiteľstvo pre materské školy. Má pedagogickú prax, počas ktorej sa venovala aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Svoje výchovne skúsenosti aplikovala aj pri starostlivosti o deti v zahraničí. Je absolventkou plaveckého kurzu, tvorivých dielní Z rozprávky do rozprávky, kontinuálnych vzdelávaní pre učiteľky predprimárneho vzdelávania Dieťa a hudba...Pohyb a hra; Autokorektívne karty a ich využitie v didaktike materskej školy, súčasne je absolventkou dvoch modulov kurzov Montessori – zmyslová výchova a aktivity každodenného života, ktoré aktívne využíva v práci s našimi detičkami.
p. uč. Františka (učiteľka modrej triedy)
Po ukončení strednej pedagogickej školy v Levoči absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Bc.) v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Počas týchto štúdií absolvovala súvislú pedagogickú prax v materskej škole. Je absolventkou lyžiarskeho kurzu, plaveckého a turistického kurzu a tanečného kurzu. V bakalárskej práci aj u nás v materskej škole sa orientuje na využívanie digitálnych a informačno-komunikačných technológii v materskoškolskom prostredí.  
p. uč. Ľubomíra (triedna učiteľka zelenej triedy)
V našej materskej škole je mentorkou environmentálnej výchovy. Vyštudovala strednú pedagogickú školu a Technickú univerzitu v Košiciach (Ing.). Svoje technické cítenie pretavuje aj do svojej pedagogickej praxe. S našimi deťmi sa venuje pokusom a experimentom, základom chémie a fyziky. Absolvovala o. i. vzdelávania Minimalizmus v živote a škole, zameraného na separovanie odpadu, ďalej plavecký kurz a Montessori kurzy – zmyslová výchova a aktivity každodenného života, vzdelávanie Autokorektívne karty v MŠ. V minulosti praxovala aj v detskom klube zdravotne postihnutých detí a mládeže.
p. uč. Patrícia (učiteľka zelenej triedy)
Ukončila štúdium učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva na strednej pedagogickej škole v Košiciach, počas ktorého svoje teoretické poznatky aplikovala a overovala na odborných praxiach v materskej škole. V rámci Montessori vzdelávania absolvovala modul Aktivity každodenného života a zmyslová výchova. V našej materskej škole sa venuje aj pečeniu a vareniu s detičkami.  Absolvovala kontinuálne vzdelávanie pre učiteľky materských škôl zamerané na využívanie autokorektívnych pomôcok.
p. uč. Petra (triedna učiteľka žltej triedy)
Je absolventkou strednej pedagogickej školy v Košiciach. Medzi jej hobby patrí maľovanie a kresba. V našej materskej škole sa venuje našim najmladším ratolestiam.  Bola žiačkou výtvarnej výchovy na základnej umeleckej škole.
p. uč. Dominika (učiteľka žltej triedy)
Po absolvovaní štátneho konzervatória v Košiciach (spev, klavír, literárno-dramatický odbor) sa rozhodla prehĺbiť svoje poznanie štúdiom na Prešovskej univerzite v Prešove (Mgr.), kde sa 4 roky venovala práci s deťmi na Prešovskej detskej univerzite. Má šesť ročnú prax v oblasti výchovy a vzdelávania detí v materských školách, základnej umeleckej škole aj centre voľného času. Absolvovala vzdelávania Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov? Žiadny problém!; Zdravotné cvičenia detí predškolského veku – projekt „Zdravý chrbátik“; Koučing a jeho využitie v práci s deťmi a mládežou; kurz Riešenie konfliktov a 7 Montessori kurzov a niekoľko vzdelávaní pre učiteľky materských škôl. V našej materskej škole sa venuje hudobnej výchove.
p. uč. Diana (triedna učiteľka červenej triedy)
Po štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva anglického a nemeckého jazyka na Prešovskej univerzite v Prešove (Bc.) sa začala zaujímať o deti a ich výchovu. Je absolventkou strednej pedagogickej školy v Košiciach v odbore učiteľstvo pre materské školy. Má bohatú prax s vyučovaním anglického jazyka v materských školách. V našej materskej škole sa okrem iného zameriava takisto na vyučovanie jazykov. Absolvovala vzdelávanie Dieťa a hudba...Pohyb a hra, Autokorektívne karty v MŠ
p. uč. Tatiana (učiteľka červenej triedy)
Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Prešove. Po jej ukončení absolvovala ročné Uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe, ktoré úspešne ukončila záverečným pohovorom. Počas 17-ročnej praxe získala aj osvedčenie, týkajúce sa vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy. Taktiež absolvovala vzdelávanie so zameraním na tému "Tvorivá dramatika pre učiteľky materských škôl".
Svoje poznatky, získané dlhoročnou praxou a vzdelávaním prijateľným spôsobom odovzdáva deťom a vedie ich k všestrannému rozvoju osobnosti.
p. uč. Naďa (učiteľka červenej triedy)
Má absolvované štúdium na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce (Bc.), v ktorom úspešne pokračuje. Na úrovni informálneho vzdelávania sa zdokonaľuje v oblasti športovej, zdravotnej a pohybovej prípravy detí so zameraním na predškolský vek. V minulosti pracovala ako lektorka a trénerka športovej výchovy detí a mládeže vo voľnom čase. V našej materskej škole sa venuje okrem iného aj golfu a koordinácii golfovej prípravy našich detí v letnom období.
lektorka anglického jazyka Katie
Je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove. Držiteľka certifikátu Teaching English to Speakers of other languages. Absolvovala Absolvovaný training na unikátnu výučbovú metódu EFFECTO, Cambridge Oral Speaking Examiner, množstvo tréningov  v zahraničí  (Čína, Egypt) v oblasti výučby anglického jazyka  jednotlivcov, skupín, detí predškolského veku aj školákov, poskytuje metodickú podporu lektorom, pravidelné obzervácie spojené so spätnou väzbou, vedenie metodických seminárov a webinárov, jazykové audity,ukážkové hodiny, tvorbu metodických materiálov. V našej materskej škole vyučuje anglický jazyk formou hry, piesne a básne a čínsky jazyk.
Externý personál:
1.Mgr. Andrea Palanská Junger, Phd. - koordinátorka športu, meranie šport talent test, výživová poradkyňa
2.
Anton Smolík - koordinátor športu
3.
Aďka Girgašová - trénerka gymnastiky
4.
Karin Kalinková - trénerka plávania
5.Zuzana Mimovičová - koordinátor plávania
6.Ing. Miloš Poprocký - lektor spoločenských tancov
7.Marek Moučka - lektor výtvarnej výchovy
8.
Mgr. Martin Kopejtko - tréner florbalu
9.
Mgr. Milan Lalkovič - tréner futbalu
10.
Bc. Ivana Jasenská, DisArt.  - lektorka baletu
11.
Ľubica Rita Egryová - lektorka zimného korčuľovania
12.
Michal Jokl - (JAKA SPORT) koordinátor lyžovania
13.
MUDr. Miloslav Klíma - antropologické meranie detí
14.
Mgr. Iveta Dávidova - logopedička
15.
MUDr. Terézia Rosenbergerová - pedopsychiater
16.
PhDr. Martina Trebuňáková - psychologička
17.
MUDr. Gabriela Čisláková - stomatológ
18.MUDr. Ján Sekáč - ortopéd
Návrat na obsah