Jazykové vzdelávanie - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE
5x TÝŽDENNE ANGLICKÝ JAZYK, 2x TÝŽDENNE NEMECKÝ JAZYK, ZÁKLADY ČÍNŠTINY, DENNÁ KOMUNIKÁCIA AJ
Jazykové vzdelávanie detí v našej materskej škole zabezpečujeme v dvoch smeroch. Prvým smerom je vzdelávanie materinského jazyka v intenciách vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Na prvý pohľad to znie jednoducho, ale problematika poznania materinského jazyka u detí v školách na Slovensku narastá. Príčinou problémov je neustále intenzitou zvyšujúce sa prenikanie informačno-komunikačných technológií do životov už aj detí materských škôl. Tieto zapríčiňujú zníženú schopnosť verbálnej komunikácie tvárou v tvár, zníženú schopnosť porozumenie hovorenej (čítanej) reči, vo vyššom veku zníženú schopnosť poznania a porozumenie gramatických javov a iné. Kvalitné osvojovanie materinského jazyka a obsahu vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je predpokladom k budúcej školskej úspešnosti a životu v spoločnosti a ku kvalitnému naučeniu sa jazyka cudzieho. Okrem toho osvojovanie materinského jazyka podporuje rozvoj metakognitívnych funkcií a funkcií kognitívnych, ktoré dieťa, rovnako ako dospelý využíva celý život (aj keď si to často neuvedomuje). Tento smer jazykového vzdelávania v SŠMŠ zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci školy.
Druhým smerom je už spomenuté vzdelávanie cudzieho jazyka. Toto je v súčasnosti nevyhnuté a reflektuje ako na potreby spoločnosti, tak aj na potreby trhu. Na prvom mieste v tomto smere je vzdelávanie anglického jazyka. Toto sa realizuje prostredníctvom hry a bežnej dennej komunikácie pod vedením kvalifikovanej, skúsenej lektorky. Výsledky z tohto výchovno-vzdelávacieho procesu sú pravidelne prezentované na besiedkach a rôznych vystúpeniach.
Od septembra 2018 zavádzame systematickú výučbu základov nemeckého jazyka.
Návrat na obsah