Environ - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
ENVIRON
OVOCIE, ZELENINA, PESTOVANIE, PRÍRODA, SEPAROVANIE ODPADU
Deti milujú prírodu a sú jej súčasťou. Pod pojmom environ rozumieme environmentálnu výchovu. Cieľom takejto výchovy je rozvoj osobnosti dieťaťa tak, že nadobudne schopnosť chápať, hodnotiť a analyzovať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.
Dôležité je pre deti získať zručnosti a vedomosti o spôsobe ochrany a pomoci životnému prostrediu, činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné. Patria sem separovanie odpadu, ochrana a starostlivosť o rastliny aj živočíchy, ako aj o širšie prírodné prostredie, ktorým je les, lúka, rieka...

V našej materskej škole je táto výchova realizovaná prostredníctvom separovaniu odpadu na triedach, pozorovania a starostlivosti o školské živočíchy (slimáky, škrečky) a pestovanie, starostlivosť a pozorovanie rastlín (ovocia, zeleniny a bylín) v školskej environ záhradke v areáli školy. Kde má každá trieda vlastné políčko ☺.

Vzťah k prírodnému prostrediu budujeme u našich detí cez výlety a návštevy okolia rieky Hornád, jazera na sídlisku Nad jazerom, botanickej záhrady UPJŠ Košice, ZOO, Východoslovenského múzea a podobne.

Materská škola disponuje certifikátom systému manažérstva environmentu.
Návrat na obsah