Dopravná výchova - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Dopravnú výchovu zabezpečujeme pravidelne počas celého roka. Hlavnými metódami sú rozhovory s deťmi a ich priama účasť v „cestnej premávke“ na dopravnom ihrisku Športovo-zábavného areálu.
Ciele dopravnej výchovy:
    • Pochopenie funkcií dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi.
    • Formovanie mravného vedomia a správania sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke.
    • Naučenie detí pozorovať okolie a vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti.
    • Zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli.
    • Pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu.

TIETO CIELE SA NAPĹŇAJÚ PRIMERANE VEKU DETÍ A POBYT NA DOPRAVNOM IHRISKU ICH BAVÍ
Návrat na obsah