2 percentá - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 
 
 

Vážení rodičia, milí priatelia Súkromnej športovej materskej školy, s.r.o. !

Radi by sme poďakovali za pomoc všetkým, ktorí v minulom školskom roku pomohli našej materskej škole a poukázali nám 2% dane z príjmu. Všetky poukázané finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti a potrebného materiálneho vybavenia, ktoré podporí rozvíjanie záujmov, vedomostí, zručností, talentu našich detí, organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích akcií, ale takisto aj k modernizácii priestorov školy.

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť, na aký účel a komu venujete svoje 2%.
Podporte našu materskú školu.

V prípade vyplnenia priložených tlačív a zabezpečenia prevodu 2% z dane na Občianske združenie Enviro – športová detská zóna, budú získané prostriedky použité na výstavbu:
ENVIRO-MONTESSORI PRÍSTREŠKU.
Veríme, že sa rozhodnete takouto formou pomôcť našej materskej škole a uskutočníte potrebné kroky tak, aby boli 2% Vašej dane poukázané štátom v prospech našej materskej školy. Ak ste zaneprázdnení, vyplnené tlačiva môžete doručiť do materskej školy a my ich hromadne doručíme na príslušný daňový úrad.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť práve nám.
Spoločne robíme našu materskú školu krajšou a lepšou !!!


Vaše 2% môžete darovať prostredníctvom OZ:
Obchodné meno: Enviro – športová detská zóna
Sídlo: Košice 040 01, Tichá 9
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42245281
 
 
 
 

Enviro prístrešok
 
ENVIRO-MONTESSORI PRÍSTREŠOK bude slúžiť na edukáciu detí v exteriérových priestoroch, na environmentálne aktivity, tvorivé dielne, a zároveň má chrániť deti pri pobyte v exteriéri počas nepriaznivého počasia. Vybudovaním prístrešku v zadnej časti areálu vytvoríme celoročné centrum pre hranie a učenie detí, pre ich porozumenie s prírodou, ekológiou, envirom, počasím, zložkami životného prostredia vo forme procesov ako sú: mini laboratórium, mini planetárium, tvorivé dielne, abeceda agronóma, lesníka, farmára, vodohospodára, meteorológa, geológa, záhradníka, rybára a pod. Pod prístreškom budú pre deti k dispozícii regálové zostavy v dostupnej výške so škatuľami s aktuálnym obsahom. Priestor bude vyplnený preparátmi motýľov a chrobákov, sušenými klasmi obilia, byliniek, kvetov a šišiek, zbernými nádobami na triedený zber, rybárskou sieťou s maketami najznámejších rýb, meteorologickými nádobami, s nerastami, kameňmi a skalkami, s umiestnenými guľatinami dreva a pod.


POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE % Z DANE


Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015.
5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
• Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
• Do kolónky ROK sa píše 2014
• Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015:

1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane,minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
• Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2014. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
• IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
• Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015:
1. Vyberte si prijímateľa alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2015. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
• V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
• Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
• Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Poznámky:
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
• IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:
15.1.2015 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015
15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky